Главная

Құрметті ата-аналар,студенттер!
О.Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжі 2020-2021 оқу жылын 3 кезең бойынша қашықтықтан оқытатындығын хабарлаймыз!

Бірінші кезеңде жоспарлануда


• 30% әкімшілік-басқару персоналының құрамынан шығу;
• 30% өндірістік және техникалық персоналдың құрамынан шығу;
• Колледжде студенттердің оқу процесін ұйымдастыру, қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану арқылы жүзеге асырылады;

ІІ кезең
Оқу процесін қатаң санитарлық қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, аралас форматта ұйымдастыру. Ауру-сырқаудың тұрақты төмендеуімен колледж біртіндеп құрама форматқа көшеді (санитарлық талаптарды сай және оқытушылардың келісімімен). Бітіруші топтарының студенттері бірінші болып қатаң санитарлық қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, жоғарыда аталған форматқа көшеді. Аралық курс студенттерінің білім алуы қашықтықтан жалғастырады.

ІІІ кезең
Оқу процесін қатаң санитарлық қауіпсіздік шараларын сақтай отырып, штаттық режимде ұйымдастыру. Қауіпсіз санитарлық-эпидемиологиялық жағдайға байланысты колледж толық штаттық режимде жұмыс істей бастайды.
Сабақ кестесі, ауысым режимі, өзгерістер қалпына келтірілді.
Студенттік жатақханалар жұмысы қайта жанданды.
Асханада тамақтану белгіленген тәртіппен ұйымдастырылады

Уважаемые родители и студенты!
Информируем вас, что Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени О. Тансыкбаева начнет свою работу в 2020-2021 учебном году дистанционно и будет переводить обучение в традиционный формат в 3 этапа!


На I этапе
планируется (дата определяется по решению МВК)
• Выход 30% административно-управленческого персонала;
• Выход 30% производственно-технического персонала;
• Организация учебного процесса обучающихся в Колледже будет проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий;

ІІ этап

Организация учебного процесса будет организована в комбинированном формате с соблюдением строгих мер санитарной безопасности. При устойчивом сокращении заболеваемости будет осуществлен постепенный переход Колледжа в комбинированный формат работы (при соблюдении усиленных санитарных требований и согласия педагогов). Первыми на вышеуказанный формат переходят студенты выпускных групп с соблюдением строгих мер санитарной безопасности. Студенты промежуточных курсов продолжают обучение в дистанционном формате.
III этап

Организация учебного процесса в полном штатном режиме с соблюдением строгих мер санитарной безопасности.
При благополучной санитарно-эпидемиологической ситуации Колледж начнет функционировать в полном штатном режиме.
Восстановится расписание занятий, режим сменности, перемен.
Возобновится работа студенческих общежитий.
Питание в столовой будет организовано в установленном порядке.

21.08.2020ж — Сурет натюрморт.
Қабылдау комиссиясы әр талапкерге шығармашылық тапсырманы электронды почта арқылы таңертеңгі 8.30-ға дейін жібереді.
21.08.2020ж — Талапкер тапсырманың орындалуын Алматы уақытымен 14.00-ге жіберуі керек.

22.08.2020ж — Кескіндеме натюрморт
Қабылдау комиссиясы әр талапкерге шығармашылық тапсырманы электронды почта арқылы таңертеңгі 8.30-ға дейін жібереді.
22.08.2020ж — Талапкер тапсырманың орындалуын Алматы уақытымен 14.00-ге жіберуі керек.

23.08.2020ж — қабылдау комиссиясының жұмысы. Тапсырманың бағалары колледждің http://akdpi.kz/ сайтында жарияланады.

24.08.2020ж — аппеляцияға өтініш беруші талапкерлер akdpi.priem@bk.ru электронды почта аркылы Алматы уақытымен 13:00-ге дейін жібере алады.

Қабылдау комиссиясының шешімі 28.08.2020ж күні шығады

Колледжге қабылдау туралы бұйрық 29.08.2020ж

Шығармашылық емтихандар cурет пен кескіндеме, бойынша «қанағаттанарлықсыз», яғни 8 баллдан кем деген баға алған немесе емтиханға дәлелді себепсіз келмеген азаматтар қалған емтихандарға жіберілмейді.
Түсу емтихандарын өткізу кезінде:
1) шығармашылық пәндер cурет пен кескіндеме, бойынша емтихандардың, қабылдау емтихандарының нәтижелері бойынша алынған «3», «4», «5» бағаларын қабылдау комиссиясы мынадай шәкіл бойынша: «3» — 8 балл, «4» — 17 балл, «5» — 25 баллдарға ауыстырады; шығармашылық пәндер cурет пен кескіндеме бойынша екі бағамен бағаланады.
Бірыңғай талаптардың сақталуын қамтамасыз ету, бағалау және шығармашылық пәндер cурет пен кескіндеме, емтихандар кезіндегі даулы мәселелерді шешу, түсушілердің құқығын қорғау мақсатында О.Таңсықбаев атындағы АСҚӨК-де апелляциялық комиссия құрылады.
Апелляциялық комиссия құрамына апелляциялық комиссиясының төрағасы және мүшелері кіреді. Пәндер бойынша шығармашылық емтихан нәтижелерімен келіспейтін адам апелляциялық шағым бере алады. Апелляциялық өтініш түсіру, емтихандарының нәтижелері хабарланғаннан кейін апелляциялық комиссияға келесі күнгі сағат 13.00-ге дейін беріледі және бір тәулік ішінде өтініш берушінің қатысуымен шағым комиссияда қаралады.
Апелляциялық комиссияның шешімі комиссия құрамы тізіміндегі тұлғалардың көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыс тең болған жағдайда комиссия төрағасы шешуші дауыс беруге құқылы. Комиссия жұмысы төрағаның және барлық комиссия мүшелерінің қолдары қойылатын хаттамамен ресімделеді.
Пәндер бойынша түсу емтихандарын қайта тапсыруға рұқсат етілмейді.

Білім алушылар құрамына қабылдау
О.Таңсықбаев атындағы АСҚӨК-не білім алуға азаматтарды қабылдау конкурстық негізінде азаматтардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады.
Конкурс О.Таңсықбаев атындағы АСҚӨК жүргізген шығармашылық пәндер cурет пен кескіндеме, емтихандарының және қазақ немесе орыс тілі бойынша алынған баллдар (бағалар) негізінде жүргізіледі.
Қабылдау конкурсын өткізу кезінде осы Қағидалардың 11-тармағына сәйкес шығармашылық пәндер бойынша емтихандарының және қазақ немесе орыс тілі бойынша баллдар ескеріледі.
Білім алушылар құрамына қабылдау конкурсына қатысуға үш пәннен 20 баллдан кем жинағандар жіберілмейді.
Конкурстың шарттары білім алу құқықтарын сақтауға кепілдік беруге және неғұрлым қабілетті және тиісті деңгейдегі техникалық және кәсіптік білім берудің оқу бағдарламаларын меңгеруге даярлығы бар азаматтарды қабылдауды қамтамасыз етуге тиіс.
Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін күндізгі оқу нысаны оқу бағдарламалары бойынша білім алушылардың құрамына қабылдау 29 тамыз аралығында жүргізіледі.
О.Таңсықбаев атындағы АСҚӨК-не оқуға қабылдауды жеке мамандықтар бойынша қабылдау комиссиясы ашық отырыста жүргізеді.

21.08.2020 — Рисунок. Натюрморт.
Приемная комиссия вышлет творческое задание каждому абитуриенту на почту до 8.30 утра. Абитуриент должен выслать выполнение задание 21.08.2020 до 14.00 по алматинскому времени.

22.08.2020 — Живопись Натюрморт.
Приемная комиссия вышлет творческое задание каждому абитуриенту на почту до 8.30 утра. Абитуриент должен выслать выполнение задание 22.08.2020 до 14.00 по алматинскому времени.

23.08.2020 — Работа приемной комиссии. Оценки за задание будут опубликованы на сайте колледжа http://akdpi.kz/

24.08.2020 – Апелляция. Абитуриент может выслать апелляцию на почту akdpi.priem@bk.ru до 13.00, по алматинскому времени.

Решение приемной комиссии выйдет 28.08.2020.

Приказ о зачислении в колледж на договорной основе 29.08.2020

Граждане, получившие по творческим экзаменам рисунку и живописи оценку «неудовлетворительно», т.е. менее 8 баллов, или не выславшие задание без уважительной причины, к остальным экзаменам не допускаются.
При проведении вступительных экзаменов:
1) в форме творческих экзаменов по рисунку и живописи, оценки «3», «4», «5», полученные по результатам вступительных экзаменов, переводятся приемной комиссией в баллы по следующей шкале: оценка «3» – 8 баллов, «4» – 17 баллов, «5» – 25 баллов; в форме творческих экзаменов по рисунку и живописи выставляется две оценки.
В целях обеспечения соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов творческих экзаменов по рисунку и живописи для защиты прав поступающих в АКДПИ им. О.Тансыкбаева создается апелляционная комиссия.
В состав апелляционной комиссии входят председатель, секретарь, члены апелляционной комиссии.
Лицо, не согласное с результатами творческого экзамена по предметам может подать заявление на апелляцию.
Заявление на апелляцию подается в апелляционную комиссию до 13 часов следующего дня после объявления результатов и рассматривается апелляционной комиссией с участием заявителя в течение одного дня.
Решение апелляционной комиссии принимается большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов, председатель комиссии имеет право решающего голоса. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и всеми членами комиссии.
Пересдача вступительного экзамена или тестирования по предметам не допускается.

Зачисление в состав обучающихся
Зачисление лиц на договорной основе обучение в АКДПИ им. О.Тансыкбаева осуществляется по их заявлениям на конкурсной основе.
Конкурс проводится на основе баллов (оценок), полученных по результатам вступительных творческих экзаменов по рисунку и живописи и оценке по казахскому или русскому языку.
При проведении конкурса на зачисление учитывается сумма баллов творческих предметов по рисунку и живописи, и оценке по казахскому или русскому языку согласно п. 11 настоящих Правил.
Не допускаются к участию в конкурсе на зачисление в состав обучающихся лица, набравшие менее 20 баллов по трем предметам.
Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав на образование и обеспечить зачисление граждан наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных учебных программ технического и профессионального образования.
Зачисление в состав обучающихся по образовательным учебным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена на договорной основе
форму обучения проводится 29 августа.
Зачисление в АКДПИ им. О.Тансыкбаева проводится на открытом заседании приемной комиссии раздельно по специальностям. Информация о результатах зачисления доводится до сведения поступающих на очную форму обучения, календарного года приемной комиссией путем размещения на информационных стендах и интернет ресурсе колледжа

Сегодня, 25 июля 2020 года, в Алматинском колледже декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева Приемная комиссия оценивала работы абитуриентов по второму творческому экзамену Живопись, темой творческого задания был натюрморт.
Всего 89 человек прислали свои работы, экзамены проходили в режиме онлайн.
Комиссия из 11 человек под председательством Жансериковой Айгуль Жексенбаевны внимательно рассмотрела и оценила работу каждого абитуриента.
Рады сообщить, что все 89 абитуриентов выдержали это экзамен.
Оценок неудовлетворительно нет.

Результаты можно рассмотреть по ссылке ниже.

Апеллияция кестесі


23.07.2020ж — апелляцияға өтініш беруші талапкерлер akdpi.priem@bk.ru электронды почта аркылы Алматы уақытымен 13:00-ге дейін жібере алады.
Апелляция жұмыс уақыты: 13:00 ден 18:00 дейін

Апелляция комиссиясының мүшелері:

1. Әлжан Серікбай Мүбарақұлы – арнайы пәннің оқытушысы, апелляция комиссиясының төрағасы;
2. Жансерикова Айгуль Жексенбаевна – ЖШС «Aigul Line» директоры, жұмыс беруші, қабылдау комиссияның төрағасы,
3. Өскенбай Малик Әуесханұлы – арнайы пәннің оқытушысы, қабылдау комиссияның мүшесі;

26.07.2020ж — апелляцияға өтініш беруші талапкерлер akdpi.priem@bk.ru электронды почта аркылы Алматы уақытымен 13:00-ге дейін жібере алады.
Апелляция жұмыс уақыты: 13:00 ден 18:00 дейін

Апелляция комиссиясының мүшелері:

1. Әлжан Серікбай Мүбарақұлы – арнайы пәннің оқытушысы, апелляция комиссиясының төрағасы;
2. Жансерикова Айгуль Жексенбаевна – ЖШС «Aigul Line» директоры, жұмыс беруші, қабылдау комиссияның төрағасы,
3. Өскенбай Малик Әуесханұлы – арнайы пәннің оқытушысы, қабылдау комиссияның мүшесі;http://akdpi.kz/ сайтында жарияланады. # Талапкер_акдпи_2020# Абитуриент_акдпи_2020


Қабылдау комиссияның төрағасы
Жансерикова Айгуль Жексенбаевна

График апелляции
23.07.2020 – Апелляция. Абитуриент может выслать апелляцию на почту akdpi.priem@bk.ru до 13.00 по алматинскому времени.
Время работы апеллияционый комиссии с 13:00 до 18.00.
Члены апелляциюной комиссиясии:

1. Әлжан Серікбай Мүбарақұлы – Председатель апелляциюной комиссии;
2. Жансерикова Айгуль Жексенбаевна – член апелляциюной комиссии работодатель ТОО «Aigul Line» директор;
3. Өскенбай Малик Әуесханұлы – член апелляциюной комиссии;

26.07.2020 – Апелляция. Абитуриент может выслать апелляцию на почту akdpi.priem@bk.ru до 13.00, по алматинскому времени.
Время работы апеллияционый комиссии с 13:00 до 18.00.
Члены апелляциюной комиссиясии:

1. Әлжан Серікбай Мүбарақұлы – Председатель апелляциюной комиссии;
2. Жансерикова Айгуль Жексенбаевна – член апелляциюной комиссии работодатель ТОО «Aigul Line» директор;
3. Өскенбай Малик Әуесханұлы – член апелляциюной комиссии;

akdpi kz #Талапкер_akpdi_20 #абитуриент_akpdi_20


Қабылдау комиссияның төрағасы
Жансерикова Айгуль Жексенбаевна

«Жанровая живопись»- Жуманов Есимгали Умутбаевич

Серия фотографий процесса уроков, пленэра и творческих​ работ​ Табиевой С.Б. —​ педагога спец. дисциплин АКДПИ

Живопись
«Портрет гризайль»
онлайн лекция

Дуйсенбаева Камар Кенжебаевна,
преподаватель спецдисциплин высшей категории Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева, художник живописец, награждена нагрудным знаком РК «Мәдениет саласының үздігі».

Живопись
«Принципы постановки сложного натюрморта»
oнлайн лекция ч.2.

Табиева Саида Бахтияровна, преподаватель спецдисциплин высшей категории Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева, художник живописец, член СХРК, награждена нагрудным знаком РК «Мәдениет саласының үздігі».

Пленэр
«Национальный натюрморт» онлайн лекция
Дуйсенбаева Камар Кенжебаевна,
преподаватель спецдисциплин высшей категории Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева, художник живописец, награждена нагрудным знаком РК «Мәдениет саласының үздігі».

Рисунок  «Портрет с натуры» oнлайн лекция.

Табиева Саида Бахтияровна, преподаватель спецдисциплин высшей категории Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева, художник живописец, член СХРК, награждена нагрудным знаком РК «Мәдениет саласының үздігі».

Жұмыстарды қашықтықтан қарау кестесі

Дистанционный график просмотра работ рус.

Табиева С. Б. — педагог по спец. дисциплинам «Рисунок», «Живопись» АКДПИ (Алматинский колледж декоративно прикладного искусства ) им. О. Тансыкбаева, художник живописец, член СХ РК — дает рекомендации к самостоятельной постановке сложного натюрморта

«Методы изготовления изделий из войлока» онлайн лекция

Жансерикова Айгуль Жексенбаевна, Ph.D. Этно-дизайнер, основатель бренда и ТОО “Aigul Line”, иницатор и руководитель Центра ремесленников Qazaq-Oner. Кавалер ордена Құрмет, Награждена медалями, грамотами, дипломами республиканского и международного уровня.

«Орал Тансықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжінің тарихы туралы»

«Fashion горизонты» онлайн лекция

Сексенбаева Озипа Нуржановна, преподаватель спецдисплин, Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им О.Тансыкбаева.

Поздравляем с праздником- Днем государственных символов РК!
В 1992 году 4 июня были утверждены новые государственные символы независимого Казахстана.
С этого времени эта дата является Днем рождения новой государственной символики.
Студенты Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства имени О.Тансыкбаева подготовили открытый урок на эту тему.
В этот знаменательный день желаем вам, счастья, неисчерпаемой энергии, жизненного оптимизма и новых достижений на благо любимой Родины!
Открытый урок подготовили студенты первого курса: — Алимбетова Ардак, Долгова Виктория,
Есен Кунсулу,Зиндяева Марина, Митай Исайя.Никифорова Настя, Орманбетова Сабина, под руководством куратора — Сатпаевой Лауры Мухтаровны, преподавателя по художественной росписи.

«Қыш ыдысын тарту әдістері» тақырыбындағы- онлайн дәріс
Мусаев Алиаскар Стамчалиевич, О.Тансықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжінің арнайы пән оқытушысы.

«Методы изготовления изделий из войлока» онлайн лекция.
Абилхай Асель Жанаскызы, преподаватель спецдисциплин, Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им О.Тансыкбаева.

«Методы изготовления изделий из керамики» онлайн лекция
Узбекова Индира Калибековна, преподаватель спецдисплин, Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им О.Тансыкбаева.

«Ағаштан бұйымдарын жасау әдіс тәсілдері» тақырыбындағы онлайн дәріс.
Таңсықбаев Ербол Жамбулбекович, О.Тансықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжінің арнайы пән оқытушысы.

«Қазақ әйелдерінің зергерлік әшекейлерінің түрлері» тақырыбындағы онлайн дәріс.
Исақов Аман Кұлахметұлы, О.Тансықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжінің арнайы пән оқытушысы, ҚР «Мәдениет саласының үздігі» төс белгісінің иегері.

«Методы изготовления художественных украшений» онлайн лекция
Сатпаева Лаура Мухтаровна, преподаватель спецдисциплин, Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им О.Тансыкбаева.

«Тоқыма өнерінің заманауи жасау әдіс тәсілдері» тақырыбындағы онлайн дәріс.
Дуйсембаев Мухамбеткали Самратович, О.Тансықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжінің арнайы пән оқытушысы, ҚР Суретшілер одағының мүшесі, ҚР «Мәдениет саласының үздігі» төс белгісінің иегері.

18.05.2020ж
16:00
«Мүсін өнеріндегі композициялық негіздері» тақырыбындағы онлайн дәріс.
Өскенбай Мәлік Әуесханұлы, О.Тансықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжының арнайы пән оқытушысы ҚР Суретшілер одағының мүшесі, ҚР «Мәдениет саласының үздігі», ҚР БжҒМ «Ы. Алтынсарин» атындағы төс белгілері иегері. ҚР суретшілер одағынан жылдың

Айгуль Жансерикова об игрушках и предметах быта.

«Об игрушках и предметах быта в декоративно прикладном искусстве казахов»
Жансерикова Айгуль Жексенбаевна, Ph.D. Этно-дизайнер, основатель бренда и ТОО “Aigul Line”, иницатор и руководитель Центра ремесленников Qazaq-Oner. Кавалер ордена Құрмет,награждена медалями, грамотами, дипломами республиканского и международного уровня.

Қазақ елінің сиволдарына айналған ежелгі сақ дәуірінің Тотемі» онлайн дәріс.
Өскенбай Мәлік Әуесханұлы, О.Тансықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжының арнайы пән оқытушысы ҚР СОМ ҚР «Мәдениет саласының үздігі», ҚР БжҒМ «Ы. Алтынсарин» атындағы төс белгілері иегері. ҚР суретшілер одағынан жылдың үздік шығармашылығы үшін Ә.Кастеев атындағы алтын төс белгісімен марапаталды.

«Карантин кезіндегі суретшінің шығармашылығы» Серікбай Алжан, О.Тансықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжінің арнайы пән оқытушысы, ҚР «Мәдениет саласының үздігі», ҚР БжҒМ «Білім беру ісінің үздігі», ҚР «Ерен еңбегі үшін» медалінің және ҚР БжҒМ,
«Ы. Алтынсарин» атындағы төс белгісі иегері.

Беседа с преподавателем спец дисциплин Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им О.Тансыкбаева Серикбая Альжана Мубараковича на тему
«Творческий процесс художников во время карантина»
Альжан С.М.- член Союза Художников РК, награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», нагрудным знаком «Ы.Алтынсарина» МОН РК, нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі», «Үздік шығармашылығы үшін».

«Суретшінің толғауы»

Серікбай Алжан, О.Тансықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжінің арнайы пән оқытушысы, ҚР «Мәдениет саласының үздігі», «Білім беру ісінің үздігі», ҚР «Ерен еңбегі үшін» медалінің, ҚР БжҒМ ҚР БжҒМ «Ы. Алтынсарин» атындағы төс белгісі иегері.

 Беседа с преподавателем спец дисциплин Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им О.Тансыкбаева Серикбая Альжана Мубараковича на тему «Размышления художника».

Альжан С.М.- член Союза Художников РК, награжден медалью «Ерен еңбегі үшін», нагрудным знаком «Ы.Алтынсарина» МОН РК, нагрудным знаком «Мәдениет саласының үздігі», «Үздік шығармашылығы үшін».

22 апреля
22 сәуір 2020 жылы сағат 12.00 онлайн лекция:
«Қазақтың атақты әйел суретшілері Айша Ғалымбаева мен Гульфайруз Исмаилованың шығармашылығы»
Амангельдина Ақтолқын Боранбаевна, О.Тансықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжінің арнайы пән оқытушысы (Өнертану магистрі).
22 апреля в 12.00 состоится онлайн лекция:
«Первые казахские женщины художницы Айша Галимбаева и Гульфайрус Исмаилова»
Лектор: Амангельдина Ақтолқын Боранбаевна, преподаватель спец дисциплин Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им О.Тансыкбаева. 

Запись онлайн конференции посвященной 175- летию Абая Кунанбаева
Тема: «Абай человечества»
Организатор :Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства им. О.Тансыкбаева
Предметно-цикловая комиссия
общеобразовательных дисциплин.
Ведущая: Канетова С.К., преподаватель казахского языка и литературы.

Онлайн конференция состоялась 5 апреля 2020 г. 13.00 ч.

Абай Құнанбайұлының 175-жылдығына арналған Абай өлеңдерінен эстафета

Юсуп Айдана.Көркем тоқыма бөлімі 2 курс студенті

Царнаева Луиза.Көркем тоқыма 2 курс студенті

Тайрабекова Камила.Киім дизайн 2курс

Молдабекова Гаухар Әубәкірқызы.Тарих пәнінің мұғалімі

Руслан Аяулым.Киім дизайн 2курс

Алиева Айжан Бескемпірқызы және Өмірзақ Көркем

Әлжанов Серік Мүбәракұлы

Молдабекова Гаухар Әубәкірқызы.Тарих пәнінің мұғалімі

Внимание ! Коронавирус !

Уважаемые родители!
В связи с введением чрезвычайного положения в РК студенты 1-4-х курсов направлены по домам с 16 марта до 6 апреля 2020г.
Обучение будет проводиться дистанционно по расписанию учебных занятий II-го семестра 2019-2020 уч.года.
Просьба к родителям: проконтролировать и обеспечить безопасность своих детей (воздержаться от посещения общественных мест, соблюдать профилактические меры), выполнение ими домашних заданий, поддерживать связь с преподавателями колледжа; соблюдать спокойствие и достоверную информацию получать от колледжа.
Дополнительную информацию (расписание, номера телефонов преподавателей) можно получить у кураторов групп или в рабочем штабе колледжа по номерам 3798324, 3798326, 3798226.
Рабочий штаб АКДПИ

ПАМЯТКА
Специалисты отмечают, что симптомы заболевания вирусом COVID-19 сходны с симптомами обычного сезонного гриппа: высокая температура тела, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота, диарея.
Семь шагов по профилактике коронавирусной инфекции:
1. Воздержитесь от посещения общественных мест: торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик;
2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор) в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка)

При подозрении на коронавирусную инфекцию следует соблюдать следующие правила:
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.
5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.

Памятки по коронавирусу

2 Марта

2 марта коллектив Алматинского колледжа декоративно-прикладного искусства им. О. Тансыкбаева ознакомился с Постановлением главного санврача Казахстана «О дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в Республике Казахстан» и подробно обсудил Памятку по профилактике распространения вирусных заболеваний для организаций образования подведомственных Министерству культуры и спорта Республики Казахстан.
Был озвучен комплекс профилактических мероприятий для предотвращения распространения вирусных заболеваний, в том числе коронавируса, назначены ответственные лица.

Сіздерді О.Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжінің «ARQA» аккредиттеу және білім сапасын сараптау жөніндегі тәуелсіз агенттігінен институционалды және мамандандырылған аккредиттеу аясында 5 жыл мерзімге толық аккредиттеу мәртебесі берілуіне байланысты баршаңызды құттықтаймын!
Сіздердің қажырлы еңбектеріңіздің арқасында жемісті де, тындырымды іс атқардық. Игі істеріңіздің қашанда осылай оңға басуына, әр қадамдарыңыздың қарымды болуына, ел-қоғам алдында абыройларыңыздың арта беруіне тілектестік білдіремін.
Құрметпен, колледж директоры С.Шалабаев

Поздравляем всех Вас с успешным прохождением аккредитации!
Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства
им. О. Тансыкбаева успешно прошел аккредитацию Независимым агентством по аккредитации и экспертизе качества в образовании «ARQA» в рамках институциональной и специализированной аккредитации сроком на 5 лет!
Благодаря усердной работе каждого из Вас мы смогли достичь этого результата!
Желаю, что бы в дальнейшем наша работа всегда была успешной, каждый следующий шаг стал плодотворным и репутация колледжа росла в обществе и стране!
С уважением, директор колледжа С. Шалабаев

Қадірлі оқырман!

Қазақстан Республикасындағы ертеден келе жатқан оқу орны қара шаңырақ – Орал Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжі туралы мәлімет білгіңіз келгеніне қуаныштымын. Колледж ұжымының алға қойған мақсаты Қазақстан Республикасында техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың 2011 -2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын қолдай отырып, ұлттық өнерді дамытатын бағдарламалар жасап, жас таланттардың шығармашылық қабілеттерін жоғары көтеріп, биік жетістіктер шыңынан көріну. Жетпіс сегіз жылдық тарихы бар колледж творчестволық салт-дәстүрге бай, өмір жолы қиын да қызық. Сондықтан, ХХІ ғасырда Тәуелсіз Қазақстанның жастары әлемге танымал болатынына сенемін. Өнер әлеміне қош келдіңіздер! Колледж директоры «Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері» профессор С.И.Шалабаев